KRAV

Krav

* Tornerbanan bör vara 20×80 meter.

* Underlaget skall vara gräs eller fint grus/sand.

* Banan skall vara klippt.

* Banan skall också vara fri från diken, hålor och inte ha för stor lutning.

* Tillgång till el skall finnas. Helst draget till banan.

* Plats till ett par mindre hästhagar bör finnas i närheten eller en plats där riddarna kan förberedda hästar och utrustning.